i sprawozdaniach budżetowych Podstawą prawną uznawana jest przepis

i sprawozdaniach budżetowych Podstawą prawną uznawana jest przepis

i sprawozdaniach budżetowych. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil uprawnień oraz obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne reguły ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zawiera FinPublUU nauka samodzielnego księgowania szczegółowienia jej wytycznych zawarte zostały w SzczegZasRachR Dodatkowo jednostki oświatowe podlegają regulacjom RachU Wskazane akty legislacyjne w przeważającym zakresie regulują normy ewidencji operacji gospodarczych w oświatowych jednostkach budżetowych Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki czyli deficytu budżetu jednostek macierzystej operacje gospodarcze dotyczące przychodów i wydatków budżetowych jednostki oświatowej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oświatowej na odrębnych kontach księgowych Ewidencja dokonywana jest w zakresie faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki także wydatków dokonanych budżetowych Tak realizowana rozkład księgowa musi lecz uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej reguły Przykładem jest m.in potrącanie przez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) przystępny z wyegzekwowanej kwoty należności (dochód jednostki budżetowej).

Top