objaśnienia do wieloletniej prognozy

objaśnienia do wieloletniej prognozy

objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest zasady rachunkowości chałupczak rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, działanie na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): uaktualnienie wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej oddziaływanie na ocenę kondycji), rozpatrywanie sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia i wpływ na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” czy „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), zasady rachunkowości chałupczak chomikuj odpisy aktualizujące należności (kiedy, dlaczego, ile i na jakim sposobem długo), odroczony taksa pokupny (kiedy, dlaczego, wpływ na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy różnych latach obrotowych), prace rozwojowe (co w taki sposób naprawdę znaczą), ogół problemów transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym termin cichych rezerw), segmenty aktywności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku zmiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.

Top