Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 5 artykuł

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 5  artykuł

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 5 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych i Ustawy o Rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności (poprzez szereg ćwiczeń prowadzonych w zakresie artykułu o cash flow) analizy i oceny rachunku przepływów pieniężnych krajowe standardy rachunkowości 2020 w powiązaniu z pozostałymi sprawozdaniami finansowymi, w szczególności bilansem i rachunkiem zysków i strat, wskazanie korzyści, jakie wiążą się z korzystaniem z rachunku przepływów do zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Korzyści dla uczestników artykułu o cash flow: przyswojenie podstawowej wiedzy dotyczącej sporządzania rachunku, znajomość wzajemnych relacji pomiędzy Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności przeprowadzania analizy rachunku przepływów pieniężnych. Wiedza ta jest szalenie istotna dla menedżerów, jacy – nie uczestnicząc w pracach księgowych powiązanych ze sporządzaniem sprawozdania - powinni rozumieć również sposób jego przygotowywania, jakże i możliwości w obszarze analizy i interpretacji danych z niego pochodzących. Dzięki uczestnictwu w menedżerowie będą mogli na równi z księgowymi rozważać o możliwościach zarządzania środkami pieniężnymi poprze Cash flow. Rachunek przepływów pieniężnych jako żywioł sprawozdania finansowego według Ustawy o Rachunkowości. Zasady memoriałowa a kasowa w kontekście sporządzania sprawozdań finansowych. Podstawowe definicje dotyczące przepływów, zawarte w Ustawie i Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1. Charakterystyka segmentów rachunku: krajowe standardy rachunkowości definicja operacyjnego, inwestycyjnego i finansowego. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych: bezpośrednia i pośrednia. Powiązanie pozycji rachunku z pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat. Omówienie najważniejszych pozycji rachunku przepływów pieniężnych. Podstawy sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych – case studies. Rachunek według KSR 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7 – podobieństwa i różnice. Analiza rachunku przepływów pieniężnych w kontekście zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie: analiza powiązań między bilansem, rachunkiem zysków i strat także rachunkiem przepływów pieniężnych, klasyczne wskaźniki płynności a wskaźniki oparte o Cash flow, Cash flow w rachunkowości zarządczej jako przesłanka ustalenia przyszłych przepływów gotówkowych

Top