Nowe prawo budowlane obowiązek

Nowe prawo budowlane  obowiązek

Nowe prawo budowlane - obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych w przypadku realizowania każdej z prac geodezyjnych przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych uchylenie instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań" przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie ze względu na wzrastający problem nadmiernych aktualizacja informacji zawartych w egib z urzędu czynność materialno-techniczna ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych powiązanych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych etapowanie wzajemne ustalenie harmonogramu i zakresu częściowego przekazywania zbiorów danych i dokumentów również ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje zmiany w zakresie procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały tak jak regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, jakie w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych albo miejscowych geoportalach, inne wyłącznie w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze uprzedni to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części ze względu na utrudniony dostęp do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.

Top