Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy

Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy

Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. Jestem specjalistą w obszarze zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy normy efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Mnogość modyfikacji dotyczy także artykułów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: określenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, wyznaczenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie oryginalnych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców to znaczy też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek czyli częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Zmiany ujmują te zagadnienia, których poznanie ważne jest wcześniej dziś, aby na dalszych etapach zaznajamiania się z nowym Prawem zamówień publicznych, wiedzieć na jakie obszary powinno się zwrócić szczególną uwagę. Szczególnie, że nowy regulacja liczy przeszło 600 artykułów kiedy następuje udzielenie nowe prawo zamówień publicznych 2020go i raczej łatwo jest przeoczyć istotne modyfikacje. Zmiany adresowane są do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową. Opiszemy Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. Plany postępowań, w tym obowiązek ich aktualizacji. Analiza potrzeb zamawiającego. Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych reguł. Zmiany w zakresie określenia momentu wszczęcia postępowania również publikacji i zmiany ogłoszeń w tym nowe obowiązki ogłoszeniowe w zamówieniach do 130 000 złotych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy. Zamówienia w procedurze krajowej o wartości mniejszej od progów unijnych - nowy tzw. zwyczaj podstawowy. Trzy warianty postępowań - bez negocjacji. Trzy warianty postępowań - z możliwością negocjacji. Trzy warianty postępowań - z obowiązkiem negocjacji. Podmiotowe środki dowodowe - opcja czyli obowiązek ich składania dodatkowo termin. Termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne. Zmiany w toku oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej poprzez zamawiającego. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienia. Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy. Podmiotowe środki dowodowe w zamówieniach publicznych. Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych. Zakres przemian dotyczących składania ofert na zamówienia. Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych. Zakres odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nowe terminy związania ofertą. Fakultatywność żądania wadium i nowe reguły zwrotu wadium. Otwarcie ofert - rezygnacja z obowiązku publicznego otwarcia. Nowe przesłanki odrzucenia oferty. Umowy o zlecenie publiczne. Określenie w ustawie zasad kształtowania umowy oraz jej obowiązkowych postanowień. Nowe wymagania w obszarze obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych. Raport z realizacji zamówienia. Postanowienia dotyczące podwykonawstwa. Przykłady dokumentów pomocnych w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Top